Suni Sancı ve Doğum

Do?umuna girdi?im annelerin neredeyse % 90′ ? bebeklerinin 38. ya da 39. hafta do?aca??n? dü?ünüyorlard?. Tabi o s?ralar do?an bebekler oldu ama 41-42. haftalar? bekleyenlerde az de?ildi.
Bu bekleme meselesi annelerin en çok zorland?klar? zamanlar oluyor. Karn? iyice büyüyen,rahatça uyuyamayan ve bir an önce bebe?ini kollar?na almak için sab?rs?zlanan annelerin sab?rlar? çabucak tükeniyor. Zaten doktorlar?m?z?n ço?unun acelesi var, ?u pitosin (suni sanc?) olay?n? da pek bir seviyorlar. Anne de “niye ba?lamad? do?umum, sabr?m kalmad? doktor gibi k??k?rt?c? cümleler kurdumu, suni sanc? verilmesi için bebe?in 38.-39. haftaya kadar büyümesi sab?rs?z büyükler için yeterli oluyor.


Ancak do?umu yapay yollarla ba?latmay? planlamak ne kadar çekici görünse de, karar vermeden önce ?unlar?n bir dü?ünülmesi gerekir;
* Bebekler hamileli?inizin son haftalar?nda da geli?ip büyümeye devam ederler. Rahiminizde birkaç gün daha kalmak onlara yararl? olabilir. Neden baz? bebekler 39. haftada ve baz?lar? 41. haftada do?ar hala bile yoktur. Zaman? geldi?inde, bebe?iniz do?uma haz?r oldu?unda zaten do?acak.

Sadece birazc?k sab?r…


* Do?umu yapay olarak ba?latman?n ba?ar?l? olaca?? konusunda bir garanti yoktur.
* Sezaryen olas?l??? yapay olarak ba?lat?lan do?umlarda oldukça yüksektir, özellikle ilk do?umu olan anneler ve serviksi olgunla?mam?? kad?nlar için.
* Do?umu ba?latmak alt? ila sekiz saatten, üç güne veya daha fazlas?na uzayabilir (ço?u doktor o kadar beklemeyece?i için sezaryene al?n?rs?n?z). Serviksi olgunla?mam??sa uzun veya ba?ar?s?z bir do?um ba?latma olas?l??? daha yüksektir.
*Suni sanc? medikal bir müdahaledir ve arkas?ndan pek çok müdahale pe?i s?ra gelebilir. (epidural, sürekli nst takibi gibi.)
Serviksiniz olgunla?mad?ysa suni sanc?dan kaç?n?n!!!
Doula, normal do?um, suni sanc? ve do?um
Suni sanc? ve do?um
Serviksiniz henüz olgunla?mad?ysa ve do?umu ba?latma a?amas?na geçmek istiyorsan?z muhtemelen bo?a kürek çekersiniz. Önce serviksinizin olgunla?mas? için prostaglandin veya geni?letici ilaçlar? serviksinize yerle?tirmeleri gerekecek. Bu prosedür için de birkaç kez hastaneye gitmek zorunda kalabilirsiniz.
* Suni sanc? ald???n?zda sürekli olarak NST’ye ba?l? olman?z gerekebilir. Bu da sizin hareket özgürlü?ünüzü, farkl? pozisyonlara girmenizi, du? alman?z? engeller sizi yata?a ba?lar.
* Suni sanc? verildi?inde yemek yemenize izin verilmeyebilir ama muhtemelen s?v? alabilirsiniz. Do?um dalgalar?n?n ba?lamas?n? beklemek uzun sürerse açl?k sizi güçsüz b?rak?p sorun yaratabilir.
* Unutmay?n do?umlarda yap?lan her müdahale ard?ndan ba?kas?n? getirebilir.
* Bebe?inizde onu dünyaya iten bu yapay kas?lmalardan s?k?nt?ya girebilir, kalp at??lar? dü?ebilir. Bu da acil bir sezaryeni gerektirir.
* Yapay olarak ba?lat?lan do?umlar do?al do?umlardan daha zorlu olabilir. Bazen do?um dalgalar?n?n yo?unlu?u do?um ba?latma ilaçlar?n azalt?lmas?yla hafifletilebilir ama bu her zaman mümkün olmayabilir.
* Doktorunuz yapay do?um ba?latma önerirse bunun t?bbi nedenlerle mi yoksa keyfi mi oldu?unu ö?renmek için kilit sorular sorun (gayet normal akan bir do?umu, sadece ak?am tiyatroya yeti?ece?i için suni sanc?yla h?zland?ran doktor gördüm). Bilinçli bir karar verebilmek için bütün unsurlar? de?erlendirin.
Sadece keyfi olarak do?umunuzu yapay yollarla ba?latma karar? al?rken yukar?da yazd???m tüm riskleri dü?ünün ve kafan?zda tart?n.
Do?umun do?as? vücudumuzda kusursuz i?leyen muhte?em bir mekanizmad?r.
Sab?rl? olun ve bebe?inize güvenin. ?çinizde kald??? bir günün bile nedensiz oldu?unu sanmay?n. Do?an?n düzenine güvenin ve normal do?umlar?n özellikle ilk do?umlar?n? yapacak annelerde 40 ve 41. hafta aras? ba?lad???n? unutmay?n.
Sevgiler
Özge 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :