Ücretsiz mini doğuma hazırlık çalışması

Duyduk duymad?k demeyin, 28 Eylül Pazar günü saat: 10:00 ile 13:00 aras? ücretsiz do?uma haz?rl?k çal??mas? yapaca??z. Bu mini çal??mada, do?umda size yard?mc? olacak en önemli noktalar? ö?reneceksiniz.

Çal??mada neler olacak?

Do?umda annenin konforu ve do?umun her a?amas?n?n kolayla?mas? için uygulayaca??n?z aktif do?um pozisyonlar?, gev?emeniz için nefes egzersizleri ve a?r?yla ba?etme yöntemlerini ve ?k?nma tekniklerini çal??aca??z. Dan??mak istedi?iniz konular olursa memnuniyetle yard?mc? olmaya çal???r?m.

Do?umuna sahip ç?kmak isteyen her kad?n? çal??maya bekliyorum. Bundan sonra vaktim oldu?unca (umar?m her ay ya da iki ayda bir) bu çal??may? düzenlemeye çal??aca??m. Çal??mada ö?retece?im bu basit ama tekrar gerektiren a?r?yla ba?etme yöntemleri ve nefes egzersizleri size do?umda oldukça yard?mc? olacakt?r. Doula olarak do?umlar?na kat?ld???m annelere ve verdi?im tan günlük do?uma haz?rl?k e?itimlerinde bu yöntemleri mutlaka ö?retirim. Ve ?imdiye kadar destek oldu?um do?umlarda oldukça faydas?n? gördüm. Umar?m bu teknikler sizde do?umlar?n?zda bu tekniklerin faydas?n? görürsünüz.

Çal??maya e?li ya da tek ba??n?za kat?labilirsiniz. Hamileli?inizin her ay?nda kat?labilirsiniz. Henüz hamile olmayan anne adaylar?na gelmek istedi fakat öncelik hali haz?rda bebek bekleyenlerin olacak. Ama yerimiz kal?r ya da iptal eden ki?iler olursa muhakkak haber verece?im. Henüz hamile kalmadan bu haz?rl?klar? yapmak istemek ve o bilinçte olmak bence çok k?ymetli…

Kontenjan?m?z s?n?rl? oldu?u ve bu ilan? sabah instagram ve facebook hesab?mda verdi?im için sadece 4 ki?ilik yer kald?. Toplam 10 ki?iyi geçmemeyi hedefliyorum. Acele edin 😉

E?itim yeri; Circle Pilates Studio-Bebek

Kay?t ve bilgi için; ozge@dogummelegi.com / 2122577780


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :