Umudumuz anne dostu hastaneler

Belki dikkatinizi çekmi?tir, baz? hastaneler bebek dostu olduklar?n? belirtirler. Bu ne demektir? O hastanele de do?um yapacak anne adaylar? hamileliklerinden itibaren anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendirilecek, do?umdan hemen sonra güncel bilgilere sahip sa?l?k personelinin deste?iyle annelerin bebeklerini emzirmeleri sa?lanacak ve emzirme konusunda her türlü destek verilecek demektir.
Kula?a ho? geliyor ama dikkat edin bu hastaneler bile en ufak sorunda bebeklere mamay? day?yor, do?um sonras? anne ve bebe?i birbirinden ay?r?yor, dolay?syla ilk emzirme, ten tene temas kesintiye u?ruyor. Emzirme pozisyonlar? konusunda güncel bilgilere sahip olmayan sa?l?k personeli (herkes üzerine al?nmas?n, eminim kendini geli?tirmi?, mesle?ini seven ki?iler de vard?r) memeyi bebe?in a?z?na t?k??t?rarak, emzirme deneyimini zorla t?k??t?rma deneyimine dönü?türüyor…
Bebek dostundan sonra “Anne dostu hastane” kavram? kar??m?za ç?k?yor. Do?umun normalle?tirilmesi, kad?n?n mahremiyetinin ve do?umdaki özgürlü?ünün tekrar kendisine verilmesi, anne, bebek ba?lanmas? ve uzun süreli emzirme deneyimi için harika bir giri?im. Pilot bölgelerde uygulamaya koyulmu?, bakal?m ülke genelinde ne zaman devreye girecek.
?imdi size bir hastanenin anne dostu olmas? için hangi kurallara uymas? gerekti?ini yaz?yorum.
Dikkat!
1- Do?um yapan anneler yanlar?na e?lerini, do?um destekçilerini, partnerlerini, arkada?lar?n?, aile üyelerini alabilecek ve onlardan duygusal ve fiziksel destek alma imkan? sa?lanacak. WHO’ nun (Dünya sa?l?k örgütü) k?lavuz kitab?nda do?umu yöneten sa?l?k personellerine öngörülen, kan?ta dayal? uygulama ad?mlar?;
Do?um kendi ba?layacak.
Do?um boyunca anne aday?n?n hareket özgürlü?ü olacak.
Do?um boyunca anne aday?na duygusal ve fiziksel destek verilecek.
Gereksiz her türlü müdahaleden kaç?n?lacak.
Do?um s?ras?nda s?rt üstü yerine di?er pozisyonlar desteklenecek.
Do?um sonras? anne, bebek bir arada kalacak.
Sa?l?kl? anne ve bebekler mümkün olan en az giri?im ile güvenli bir ?ekilde do?um eylemini gerçekle?tirecek.
2- Kurumlar bak?m uygulamalar?n?, prosedürlerini, giri?im ve sonuç oranlar? dahil istatistiki bilgileri topluma do?ru ve eksiksiz olarak duyuracak.
3- Annelerin etnik kökenleri, inan??lar?, kültürleri, de?er ve geleneklerine duyarl? bak?m sa?lanacak.
4- Do?uran anne aday?n?n herhangi bir komplikasyon durumu yoksa hareket özgürlü?ü olacak, yürüme, travay (aç?lma süreci) ve do?umda kendi tercih etti?i pozisyonlar? kullanabilecek.
5- Kurumlar konuyla ilgili politika ve prosedürleri aç?kça tan?mlayacak.
6- Bilimsel kan?t ile desteklenmeyen uygulama ve prosedürler rutin olarak kullan?lmayacak.
Buraya dikkatinizi çekerim.
Bilimsel kan?tlar taraf?ndan desteklenmeyen uygulamalar? ve prosedürleri tercih etmez. Bunlara a?a??dakiler dahildir ama bunlarla s?n?rl? de?ildir.
Vulva tra??
Lavman
Serumdamar yolu açma
A??zdan g?da al?m?n? engelleme
Membran? erken açma
Sürekli elektronik fetal monitörizasyon
S?n?rl? yap?lmas? ön görülen giri?imler;
En fazla %10 oran?nda oksitosin endüksiyonu (suni sanc?)
En fazla %20 oran?dna epizyotomi (hedef s?n?rl? epizyo kullan?m?, en fazla %5)
Sezaryen oran?; devlet hastaneleri için en fazla %10, üçüncü düzey için %15
VDSS (Vajinal Do?um Sonras? Seksiyo Sezaryen) oran? %60, (hedeflenen %75)
7- Do?um a?r?s?n? ilaçs?z yönetmek için sa?l?k çal??an?n? e?itmek, analjezik ve anestezik maddelerin kullan?m?n? en aza indirmek.
8- Hasta, prematüre ya da konjenital anomalili bebe?i olan anneler dahil tüm anne ve aileleri bebeklerine dokunma, onu kucaklama ve bak?m?n? verme konusunda cesaretlendirmek.
9- Yeni do?ana dini olmayan sünnet konusunda cesaretlendirmemek.
10- WHO-UNICEF’in belirledi?i “bebek dostu uygulamas?n?n on ad?m?na” uymak ve ba?ar?l? emzirmeyi desteklemek.
 ———-
Acaba hayaller bir gün gerçek olur mu?
Bu yaz? 19 A?ustos 2013 tarihinde Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :