Verniks, mucize krem

Bebekler do?duklar?nda kirli olmazlar, yani do?ar do?maz acele y?kanmalar?na gerek yoktur. Hatta bazen onlar? y?kamak, y?kamamaktan daha zararl? olabilir. Art?k eskilerde kalm?? bir gelenek olan yenido?an?n y?kanmas?, günümüzde ço?u hastanede yap?lm?yor. Nedeni ise; hipoterminin sa?l?kl? bir bebe?i bile sorunlu hale getirebilece?i ve do?duklar?nda sahip olduklar? koruyucu bariyerleri olan verniks caseosa’y? kaybetmemeleri gerekti?idir.

 

Mucizevi koruyucu Vernix Caseosa

Beyaz ya da sar?ms?, bazen tüm vücudu kaplayan, bazen sadece k?vr?ml? bölgelerde olan bu koruyucu, ya?l? ve krem k?vam?ndad?r ve ad?na Vernix Caseosa (Verniks Kazeoza) denir. Verniks; insan hayat?ndaki enfeksiyonlara kar?? olu?an ilk savunma kalkan?d?r ve bebeklerin cildini kuruluktan, su kayb?ndan korur. 3. trimest?rda daha anne karn?nda olu?an bu bariyer rahimde geçirdi?i günler boyunca bebe?in cildini ya?ad??? sulu ortamdan da korur ve yeni deri olu?umunu kolayla?t?r?r.

Vernikse bir antioksidan da diyebiliriz. Do?um kanal?ndan bebe?in yumu?ac?k ve kayar gibi do?mas?na yard?mc? oldu?unu, do?umdan sonra ise bebe?in cildini y?kamak yerine sildi?imizde temizleyici bir krem görevi gördü?ünü ve bebe?in vücut ?s?s?n? korudu?unu bilmeniz önemlidir.

Amerikan obstetrik ve jinekoloji dergisi “Amniyotik S?v?n?n ve Vernix Caseosa’n?n Antimikrobial Özellikleri ve Anne Sütüyle Benzerlikleri” ad?nda bir çal??ma yay?nlam??t?. Bu çal??ma yenido?an?n ilk banyosunu, yukar?da sayd???m nedenlerden dolay? do?umdan en az yirmidört saat kadar ertelenmesi gerekti?ini söyler.

Do?uma haz?rl?k e?itimi alan aileler do?um tercihlerini haz?rlarken, do?um sonras? bebeklerine yap?lmas? ya da yap?lmamas?n? tercih ettikleri uygulamalara bebe?in do?um sonras? y?kanmas?n? istemediklerini de ekliyorlar. Siz bunu belirtmedi?inizde ne kadar “biz yenido?an bebekleri y?kam?yoruz!” deselerde, biri ç?kar ve ?öyle bir sudan geçireyim diyebilir. Olmaz demeyin, oluyor…

Bu yaz? 8 Ekim 2014 Ht Hayat ta yay?nlam??t?r.

?lk alt? ay sadece anne sütü diyen ama ?srarla 4. ayda ek g?daya ba?latmaya çal??an çocuk doktorlar?n?n oldu?u bir ülkede ya??yorsak, biraz kanl? bebe?i tertemiz yapmak için çama??r gibi y?kayan hem?irelerin oldu?una da ?a?mamak gerekir.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :