Yalancı doğum sancısı

1872’de ?ngiliz do?um uzman? John Braxton Hicks taraf?ndan ke?fedilen yalanc? do?um sanc?lar? a?r?s?zd?r, düzensizdir, nadir de olsa anneye rahats?zl?k verebilir. Tükçemize her ne kadar yalanc? do?um sanc?s? olarak girse de, annelerin tan?mlad??? bir sanc? de?il daha çok bir s?k??t?rma hissidir. Rahim kaslar? aynen do?umda oldu?u gibi kas?l?r ve gev?er.

Henüz do?um ba?lamam??t?r. Yani sanc?lar yo?un, s?k ve uzun de?ildir. Rahmin bu haz?rl?k kas?lmalar? bir saat içinde dörtten fazla olmaz. Uzunluklar? en fazla iki dakika sürebilir ama ba?lad?ktan otuz saniye sonra azalma e?ilimindedir. ?iddetleri ve s?kl?klar? gitgide artmaz.

Neden yalanc? do?um sanc?lar? olur?

– Bu kas?lmalar s?ras?nda rahme ve plasentaya kan ak??? artar.

– Dolay?syla bebe?inize giden oksijen miktar? artar.

– Baz? sa?l?kç?lar bu kas?lmalar?n bedenin do?uma haz?rlanmas?n?n bir yolu oldu?unu söylüyor. Rahminiz do?um için antrenman yap?yor. Sizde gev?eme çal??malar? ve nefes egzersizleri ile do?uma haz?rlan?n.

– Bu kas?lmalar hamileli?in son haftalar?nda bebe?in ba??n?n do?um için uygun pozisyona girmesine yard?mc? olur.

 Braxton Hick s?ras?nda bir aynadan karn?n?za bakarsan?z, rahminizin nas?l kas?ld???n? ve hatta bebe?inizin rahim içerisindeki pozisyonunu bile görebilirsiniz.

 Bu haz?rl?k kas?lmalar?n? herkes hisseder mi?

Herkes hissetmez ama her kad?n?n haz?rl?k kas?lmalar? olur. Hissetmek ya da hissetmemek tamamen rahminizin büyüklü?üyle alakal?d?r. Bu yüzden ço?u kad?n Braxton Hicks kas?lmalar?n? gebeliklerinin son haftalar?nda daha çok hissederler, çünkü rahim büyümü?tür. Oysa bu kas?lmalar hamileli?in 6. haftas? itibariyle ba?lay?p, 2. ve 3. trimester’alara kadar hissedilebilir. Önerim bu kas?lmalar? hissediyorsan?z kafan?za takmay?n, hissetmiyorsan?z hiç takmay?n.

 Braxton Hicks herhangi bir soruna neden olur mu?

Olmaz, merak etme her?ey yolunda. Bu haz?rl?k kas?lmalar? gebeli?inin do?al bir parças?d?r.

 Bu kas?lmalar rahats?zl?k verirse neler yapmal??

Hamileli?in son birkaç haftas?nda rahim iyice büyüdü?ünden yalanc? do?um sanc?lar?/kas?lmalar? daha fazla hissedilebilir ve bu yüzden rahats?z ve gergin hissedersen;

– Pozisyon de?i?tir. Oturuyorsan aya?a kalk, hareket et, hafif bir yürüyü? yap.

 – Yatmak istiyorsan sol taraf?na yat ve bacaklar?n?n aras?na bir yast?k koy. Kendini yast?klarla desteklemek gebeli?in son aylar?nda her zaman i?e yarar.

 – Bol bol su iç. Vücudunun susuz kalmas? (dehidrasyon) braxton hick kas?lmalar?na neden olabilir.

 – Il?k bir du? almak rahatlat?c? olabilir.

 – Mesanenin dolu olmas? haz?rl?k kas?lmalar?n? tetikler. Tuvalete gidersen rahatlayabilirsin. (Ayn? ?ey do?um süreci için de geçerlidir.)

 – Rahatlat?c? nefes egzersizleri, a?r?yla ba? etme yöntemleri gibi do?umda kullanac?n teknikleri çal??mak için harika bir f?rsat. Gülümse ve nefes al :)

 Sonuç olarak hissetti?in kas?lmalar düzensiz, s?k s?k gelmeyen, aralar? gitgide yak?nla?mayan, yo?unlu?u hafif, uzunluklar? her seferinde farkl?l?k gösteren ve sen hareket edince rahats?zl?k hissinin azald??? ya da geçti?ini hissetti?in kas?lmalarsa, biz buna yalanc? do?um sanc?lar? diyoruz. Ve bu kas?lmalar rahim a?z?n?n aç?lmas?na neden olmuyor…

Bu yaz? 23.07.2014 tarihli Ht Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :