Yan Yatarak Doğurmak

Yan yatarak do?um yapmay? tercih eden annelerin y?rt?k ve epizyotomi riskinin daha az oldu?unu biliyor muydunuz? Ülkemizde çatal?n d???nda do?um yapt?rmay? tercih eden doktor çok az olsa da, yurt d???nda yan yatarak do?urmak popülerli?ini sürdürüyor.

Art?k farkl? pozisyonlar kullanarak aç?lma sürecinde do?um dalgalar?n? daha rahat kar??layabilece?inizi ve ?k?nma zaman? geldi?inde vücudunuzu dinleyerek bebe?inizi nas?l istiyorsan?z öyle do?urabilece?inizi biliyorsunuz.

Yan yatmak hem do?um dalgalar?n? geçerken hem de ?k?nma sürecinde rahat edebilece?iniz pozisyonlardan birisi. Ayr?ca yan yatmak gev?emeye, uzun süren do?um eyleminde annenin yorgunlu?unu azalmas?na yard?mc? olur.

Yan yatman?z bebe?inizin göbek kordonundan böbrek, rahim yada ba?ka iç organlar?n?z?n bask?s?n? azalt?r. Bebe?inizin kalp h?z? kas?lmalar s?ras?nda dü?tü?ünde,anne özellikle sol taraf?na yatmal?d?r. Yine NST ye ba?l? kald???n?z süreç boyuncada s?rt üstü yatmaktan kaç?nmal?, yan yatmay? denemelisiniz.

 

Doğumda destek çok önemlidir.


Aç?lma döneminin ikinci a?amas?ndan (4-8cm) ara ara dinlenmek için yan yatmay? tercih edebilirsiniz, ama unutmay?n art?k aktif olmal?, daha çok dik pozisyonlar? kullanmal?s?n?z. Do?umunuzu h?zland?rmak ve bebe?inizin do?um kanal?nda ilerlemesini desteklemek için ayakta durmal?, yürümeli, pilates topunu kullanmal?s?n?z.

Yan yatma seçene?ini uzun süren ve annenin rahatlayamad???, gev?eyemedi?i do?umlarda kullanmak amaca daha uygun olur. Asl?nda anneler kendi bedenlerini dinledikleri ve desteklendikleri sürece vücut zaten onlara otomatik olarak nas?l durmas?, nasıl ses çıkatması ve ne yapması gerektiğini söyleyecektir. yeter ki izin verilsin.


Sevgiler
Özge

Kaynak:http://www.givingbirthnaturally.com/side-lying.html#top 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :