Yavaşlamak ve Farketmek

Hayat h?zla ak?p giden bir nehir gibi…
?ansl? oldu?un günlerde kayalara, ta?lara çarpmadan, önüne hiçbir engel ç?kmadan ak?nt?ya kap?l?p gidersin. Sen k?m?ldamasanda nehir h?zla akar…
Oysa bir saniyeli?ine durabilsek yan?m?zdan geçip giden renk renk bal?klar?n, irili ufakl? ta?lar?n, güne?in suya yans?yan ???klar?n?n, suyun alt?ndaki seslerin, nefesimizin ve kendimizin fark?na varabiliriz.
Maalesef kalabal?k ?ehir hayat?, çalan telefonlar, cevaplanmas? gereken mailler, durmadan bir ?eylere, bir yerlere yeti?meye çal??mak ve her sabah çalan alarm?n sesiyle bu ko?u?turmacan?n içinde kendimizi kaybediyoruz.
Asl?nda hayat yava?lay?nca daha bi güzel…
Kafan? kald?r?p ?öyle bir etraf?na bak?nca, ald???n nefesi, denizin rengini, öten c?rc?r böceklerini, yüzüne vuran rüzgar?, bir çocu?un gülümsemesini farkedince güzel.
Hani ana gelmek dedikleri ?ey tam manas?yla bunu yakalamakt?r. Sadece o an? ya?amak geçmi? ve gelecek için senaryolar yazmamakt?r.
Belki de bu fark?ndal??? yakalaman?n en kolay, k?sa ve bedava yolu kendi nefesimizi farketmektir. Ben bu yöntemi doula e?itimim s?ras?nda ö?rendim ve gördüm ki birden tüm hayat?ma yay?lm??. Nefesinin fark?na varmak yani nefes fark?ndal??? kazanmak do?um sürecinde de annelere oldukça yard?mc? bir yöntemdir.
S?k?ld?n?z, uyuyamad???n?z, konsatre olmaya çal??t???n?z, bir dakikal???na sakinle?me ihtiyac? hissetti?iniz, darald???n?z anda gözlerinizi kapat?n veya kapatmay?n nas?l rahat hissederseniz ve sadece bedeninizde sakin rüzgar gibi ak?p geçen nefesinizi izleyin. Sanki bir film izliyormu?sunuz gibi nefesinizi takip edin. Belki burnunuzdan, belki a?z?n?zdan giren hava, belki a?z?n?zdan, belki de burnunuzdan d??ar? ç?k?yor. Siz onu de?i?tirmeye, uzatmaya, k?saltmaya çal??madan sadece izleyin. O mucizevi ya?am kayna??n?z? takip edin. Serin havan?n içinizde kat etti?i yolu ve ci?erlerinizden ç?karken nas?lda ?l?kla?t???n? farkedin.
Ba??n?za ü?ü?en dü?ünceler olacakt?r, onlarla sava?may?n sadece kabul edin ve gönderin… Sonra kald???n?z yerden yarg?lamadan, sorgulamadan nefesinizi izlemeye devam edin.
Bu çal??ma asl?nda hem çok kolay, hem de çok zordur. Y?lmadan tekrar etmek ve hayat?n?z?n bir parças? haline getirmek sizi nerede olursan?z olun ana getirecek, içsel huzuru bulman?z? kolayla?t?racak ve bu son sürat akan nehirin içinde bir dakikal???na da olsa yava?laman?z? sa?layacakt?r. Belki ilk denemeleriniz mükemmel olmayacakt?r ama y?lmadan denemeye ve nefes fark?ndal???nda ustala?maya devam edin.
Asl?nda hepimizin ihtiyac? biraz yava?lamak ve hayat?n sadece bizim dünyam?z kadar olmad???n? farketmektir…


Yava?lamak ve farketmek 12 A?ustos 2013 tarihli HT Hayatta yay?nlanm??t?r.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :