Yılbaşı hediyelerimiz var

2015 e girmeye az kald?. Bizde S?la arkada??mla yani Patiko Newborn ile birlikte sizlere hediyeler vermeye karar verdik. Bu linkten çekili? detaylar?n? ö?renebilir ve y?lba?? çekili?ine gereklilikleri yerine getirerek kat?labilirsiniz.

http://www.cekilisyap.com/patiko-newborn-dogum-melegi-yilbasi-cekilisi-ce#.VJBQdohXyK0

Patiko Newborn Hediyeleri

* Bir ki?iye ücretsiz do?um ve yenido?an foto?raf çekimi

* Bir ki?iye ücretsiz do?um foto?raf? çekimi

* Bir ki?iye ücretsiz yenido?an foto?raf? çekimi

* ?ki ki?iye do?um ve yenido?an paketinde %30 indirim.

Do?um Mele?i Hediyeleri

* Bir ki?iye ücretsiz doula deste?i (Do?um öncesi üç çal??ma, do?umda kesintisiz destek, do?um sonras? bir ya da iki lohusa deste?i.)

* Bir ki?iye % 50 indirimli doula deste?i ( Do?um öncesi üç çal??ma, do?umda kesintisiz destek, do?um sonras? bir ya da iki lohusa deste?i.)

* ?ki çifte do?uma haz?rl?k e?itimine ücretsiz kat?l?m hakk?.

Çekili? ?artlar?

Do?um Mele?i ve Patiko Newborn taraf?ndan gerçekle?tirilen y?lba?? özel çekili?imize kat?lacak adaylar?n;

* Instagram’da @patikonewborn ve @ozgedundartaskin hesaplar?n? follow etmeleri,

* Her iki hesapta da çekili?le ilgili duyuru anlam?nda payla??lm?? olan foto?raf?n alt?na çekili?e kat?ld?klar?na dair bir yorum yazmalar?,

* Ve son olarak kat?l?mc?lar?n patikonewborn@gmail.com adresine;

– Ya?, ikamet ?ehri

– Beklenen do?um tarihi

– Instagram hesab? ve telefon numaras?

bilgilerini içeren bir mail atmalar? gerekmektedir.

NOT: Çekili?imiz yaln?zca ?stanbul’da ikamet eden ve do?umunu yine ?stanbul’da gerçekle?tirecek olan anne adaylar?m?z için geçerlidir. Çekili? hakk? kazan?p do?umunu ?ehird???nda gerçekle?tirecek ki?inin ödülü geçersiz olacaktir. Kazanan adaylar aras?nda hakk?n? kullanamayacak durumda olan olursa yedek çekili? yap?lacakt?r. Son kat?l?m tarihi 31 Aral?k 2014 00:00 ve çekili? sonucu 2015 in ilk haftas? Instagram hesaplar?m?zdan, dogummelegi.com dan ve çekili? linkinden aç?klanacakt?r.

Herkese bol ?anslar ve yeni y?lda bebe?inizle harika bir y?l dileriz! :)

S?la Özçelik Yener “Patiko Newborn” hakk?nda

10 y?la yak?n finans gazetecili?i kariyerimin ard?ndan foto?raf çal??malar?ma odaklanmaya ve foto?raf? tam zamanl? i?im haline getirmeye karar verince solu?u New York’ta ald?m. Foto?raf kariyerimde bana önemli ufuklar açan ve bana ilham veren de?erli foto?raf sanatç?s? hocalar?mla tan??t???m New York Film Academy’de foto?raf e?itimi ald?ktan sonra ?stanbul’a geri döndüm.

Patiko Newborn, bir kad?n foto?rafç? olarak severek, özenerek ve her türlü a?amas?nda titizlikle çal??arak kurmu? oldu?um ”yenido?an foto?rafç?l???” markamd?r. Patiko Newborn’da son dönemde oldukça popüler olan do?um foto?rafç?l??? hizmetine ek ve bu hizmetten farkl? olarak ayr?ca özel ”newborn (yenido?an)’’ çekimleri sunuyorum. Hayat?n?z?, sizi ve ailenizi de?i?tiren do?um tecrübesini sadece do?umhane çekimleri ile de?il, hamilelik, newborn ve ay dönümü çekimleri ile paketliyor, gerekirse ihtiyac?n?za yönelik özel paketler planl?yorum. Böylece Patiko Newborn ile bir ta?la asl?nda birkaç ku? birden vurmu? oluyorsunuz :) Sadece do?um foto?raf? de?il, yan?nda ?irin mi ?irin newborn foto?raflar?, ”hamileyken de ne güzeldim!” diye hat?rlayaca??n?z estetik hamile çekimleri ve samimi aile portreleri sunuyorum. Asl?nda Patiko Newborn ile sizin hamileli?inize sizinle beraber haz?rlan?yor, sadece hastanede tan??t???n?z foto?rafç?n?z de?il uzun vadeli foto?rafç? orta??n?z oluyorum.. :)

Patiko Newborn’u www.patikonewborn.com web adresi, facebook.com/patikonewborn hayran sayfas? ve @patikonewborn hesab? ile instagram ve twitter hesaplar?ndan takip edebilirsiniz.

Patiko Newborn d???nda ayr?ca foto?raf çal??malar?ma devam ediyor, sokak portreleri ve belgesel foto?raflar? çekiyorum. Sokak foto?raflar? ile beraber yapt???m röportajlar? payla?t???m ?stanbul ?nsanlar? isimli projem www.istanbulinsanlari.com adresinden görülebilir. Kad?n portrelerinin yer ald??? portre projem ise behance.com/silavera adresinde yer almaktad?r. Ayr?ca senaryo ve kitap çal??malar?m? da sürdürmekteyim.


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :