Zeynep Kamil Doğuma Hazırlık Kursu

Bugün beni için hem çok yo?un, hem de çok verimli bir gün oldu. Ö?len doula arkada??m Hande’yle bulu?up, Zeynep Kamil Hastanesinin yolunu tuttuk. Orada Julia ve di?er iki doula arkada??m?zla bulu?up, hastanenin kendi bünyesinde açm?? oldu?u hamile e?itim program?na, ?u an haz?rl?k a?amas?nda olan bir proje ile ilgili gözlemci olarak kat?lacakt?k.
E?itimin yap?ld??? ba?hekimlik binas?n?n gebe e?itim salonunda bizi Ebe Özlem Karabulut kar??lad?. Kendisi 16 y?ll?k ebe ve daha 34 ya??nda. Son derece pozitif, güler yüzlü, s?cak birisi. Hemen yerlerimize oturduk ve kat?l?mc? anneleri beklemeye ba?lad?k.
Heyecanl? bir ?ekilde beklerken, tam 18 ki?i toplanm??t?k bile. Kendimizi tan?tt?k ve program ba?lad?.


Zeynep Kamil Hastanesinde verilen bu hamile e?itimi tamamen ücretsiz ve be? hafta sürüyor. Her çar?amba 13:00 ten 16:00 ya kadar. ?lk hafta gebelik ve beslenme, ikinci hafta do?um ve nefes egzersizler, üçüncü hafta emzirme, dördüncü hafta bebek bak?m? ve son hafta lohusa bak?m? ve aile planlamas? konular? i?leniyor.
Ben daha önce hiç bir hastanenin açt??? hamile e?itimi ya da do?uma haz?rl?k kursuna kat?lmad?m ama, kat?lan annelerden duyduklar?m hiç iç aç?c? de?ildi. Oysa Özlem Ebe’nin verdi?i bu e?itimin kalitesi, içeri?i ve enerjisi çok farkl?, bir devlet hastanesinde böylesine bir e?itimle kar??la?mak bana büyük umut verdi.
Bu e?itimde misafir olarak bir de kad?n do?um uzman?m?z vard?. Sevgili Saliha Ero?lu, kendisi kat?l?mc? annelere kulland??? EFT tekni?ini anlatt? ve bilgisiyle kat?l?mc?lara ???k tuttu.
Bu kurs her ay düzenli olarak aç?l?yor ve kat?lman?z için illa Zeynep Kamil’de do?urman?z ?art de?il.
Dört saat su gibi geçti, kimi zaman güldük, kimi zaman korkular?m?zdan konu?tuk.Ben bugün orada olmaktan çok büyük mutluluk duydum. Özlem Ebe harika biri ve onu yapt??? bu özverili çal??madan dolay? tekrar tekrar kutluyorum.
Sevgiler
Özge
Not: Kurs için ileti?im 0216 391 06 75 D:1585
www.zeynepkamil.gov.tr 


Bu yazıyı paylaş
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on Tumblr Pin on Pinterest Share on Google+ Print this page Email this to someone


Bir Cevap Yazın

Yorum

Adınız*

Epostanız*
 

İnternet Sitesi

Güvenlik Kodu :